Foto: Niclas Ahlberg/N

Tjänsteproduktion i skogen


Besöksvänliga skogar med svamp, bär, tystnad och äventyr är viktigt för både enskilda personer och företag inom tjänstesektorn på landsbygden. Levande skogar och vackra landskap är produktionsbasen för en växande besöksnäring med natur och upplevelser i centrum. Precis som i resten av landet behöver landsbygden en modern företagsverksamhet med utveckling av tjänstesektorn där många av morgondagens jobb finns. I hyggesfria, vackra skogar kan naturturism utvecklas, både för svenska och internationella besökare. Markägare kan inom egen verksamhet eller i samarbete med andra entreprenörer skapa fler möjligheter till intäkter samtidigt som skogsbruk bedrivs med hyggesfria metoder.Foto: Sindre Magnusson

Mer läsning:

En skog av möjligheter av Ola Engelmark

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar av Mikael Karlsson

Skogspraktikan – varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk av

Martin Jentzen, Erik Kullgren och Eva-Lotta Hultén

Naturkultur av Mats Hagner, bok i länk här: Naturkultur


Litterturlista, vetenskapliga referenser, klicka här

Hållbara skogsekosystem


Många av skogens djur och växter behöver äldre träd, en variation av trädarter och död ved för att klara sig. Dagens skogsbruksmetoder hotar en lång rad arter som inte kan klara sig i de jämnåriga, relativt unga skogar av en och samma art som numera ersatt de olikåldriga blandskogarna. Listan på arter som är hotade eller har en nedåtgående trend är lång, flera tidigare vanliga arter blir allt färre i individantal.


En skog är dess djur, växter, småkryp, svampar och mikroorganismer. Att plantera nya träd räcker inte för att skapa en skog. Inga av de av riksdagen antagna miljömålen för skogen kommer att nås. Sverige kommer inte klara sina internationella åtaganden vare sig vad gäller skyddad skog, bevarad biologisk mångfald eller långsiktigt hållbart brukande av skogen. Nya brukningsmetoder krävs samtidigt som gammal och biologisk värdefull skog naturligtvis måste skyddas.

Foto: Stefan Oscarsson/N

Klimatet


Klimatkrisen gör att alla samhällssektorer måste se över sin klimatpåverkan. Skogens centrala roll för klimatet är allt mer uppenbar. Ofta pratar man om olika saker: skogsråvarors möjlighet att ersätta fossila bränslen och råvaror respektive skogens roll för att binda kol, dvs att vara kolsänka. En gammal naturskog har stora lager av kol i både träd, buskar och markvegetation men ännu mer nere i marken. Att avverka en gammal skog och omvandla den till kortlivade produkter påverkar klimatet negativt. Det tar mycket lång tid innan samma mängd kol kan lagras in igen på den yta som huggits.


Med nya hyggesfria metoder ska klimatpåverkan från skogsbruket minska. Mer av skogen ska finnas kvar trots att den brukas, alla träd kommer inte huggas samtidigt. En mer varierad skog med träd av olika arter och åldrar kommer att klara sig bättre när klimatet ändras, skogen får ökad resiliens. Ett mer specialiserat, modernt, hyggesfritt skogsbruk med fler blandskogar ska ge möjlighet till större andel långlivade produkter från skogen – så som hus och möbler – där kolet binds kvar i produkterna under lång tid.